บุคลากรและคณาจารย์

           
      ดร.มานิตย์ ธิมาทา
      Dr. Manit  Timata
     

     
      อาจารย์ปวิช จันทน์กะพ้อ
     Mr.Pavit  Chankrapoe


     
      อาจารย์ธนากร พงธิพันธุ์
 Mr.Thanakorn  Pongthipan


     
     อาจารย์อลิสา วงษ์บัวแก้ว
   Ms.Alisa  Wongbuakaew


     
        อาจารย์อำนาจ อมฤก
      Mr.Amnaht  Amaluk


    
      อาจารย์มุสตาซะห์  ยูโซะ
      Ms.Mustasah   Usoh


   
 
    อาจารย์อมรพงศ์  สงวนสินธุ์
 Mr.Amonpong  Sanguansin


      อาจารย์รัฐพล     วงษ์บัวแก้ว
   Mr.Rattaphol   Wongbuakaew