ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
      :  Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)  
 
ชื่อย่อ
:  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
      :  B.Eng. (Industrial Engineering)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาด้านวิศวกรรมอุตสาหการทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมอุตสาหการที่มีความรู้ความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณ เคารพกฎเกณฑ์ทางวิศวกรรม และสามารถนำความรู้ด้านวิศวกรรมพื้นฐานและวิศวกรรมเฉพาะสาขาไปประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)
  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
 โอกาสทางวิชาชีพ
  วิศวกรประจำโรงงานเพื่อบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  วิศวกรบริหารการผลิตและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ
  วิศวกรออกแบบการจัดวางสายการผลิตภายในโรงงาน 
  วิศวกรประจำบริษัทที่ปรึกษา และรับเหมาระบบการออกแบบระบบบริหารการผลิต
  อาจารย์ นักวิชาการ และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
  ประกอบอาชีพอิสระ เช่น รับและติดตั้งระบบการบริหารการผลิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ 26,800 บาท) 
(เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 210,800 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  มหาวิทยาลัยเน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  กองทุนเพื่อการศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)