ประกาศล่าสุด

 • โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ"      เนื่องจากสาขาวิชาฯได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและสำคัญของนักศึกษาด้านความรู้การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ"  โดยกำหนดจัดการอบรมวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (IE03) อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  Posted 28 Jan 2017, 03:36 by MameeSmita Samae-Usoh
 • งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558  จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 และวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา    
  Posted 17 Oct 2015, 02:04 by MameeSmita Samae-Usoh
 • โครงการพานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2557 โดยมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน และมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 4 ท่าน เดินทางไปไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทสุรากระทิงแดง(1988) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000                                                                                        
  Posted 19 Jun 2015, 19:13 by MameeSmita Samae-Usoh
 • โครงการอบรมวิชาการนักศึกษาและศิษย์เก่าด้านวิศวกรรมอุตสาหการ หัวข้อ "การวางแผนการซ่อมบำรุงแบบทวีผลสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ"โดยเชิญวิทยากรภายนอกชื่อ อาจารย์ปริญญา  ศรีสัตยกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งมีนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าร่วมโครงการทั้งศิษย์ปัจจุบัน จำนวน 41 คน รวมทั้งศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกจำนวน 12 คน                                          
  Posted 19 Jun 2015, 01:47 by MameeSmita Samae-Usoh
 • สัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน" เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาภายใต้โครงการ "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน AEC" ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 7 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์      
  Posted 19 Jun 2015, 01:45 by MameeSmita Samae-Usoh
Showing posts 1 - 5 of 5. View more »

ประกาศล่าสุด

 • ประชาสัมพันธ์:ลงทะเบียนOnline ประจำภาคการศึกษา 2/2558 คณะวิศวกรราศาสตร์ กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาทุกชั้นปีและทุกกลุ่มเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่าง วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1ธันวาคม 2558  ทั้งนี้หากเกินกำหนดดังกล่าวระบบลงทะเบียนจะล๊อคอัตโนมัติ  ทำให้นักศึกษาต้องดำเนินการเสียค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนด  ดังนั้นเพื่อความเรียบร้อยปราศจากปัญหาใดๆให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียน Online ตามช่วงเวลากำหนดดังกล่าวให้เรียบร้อยค่ะ
  Posted 29 Oct 2015, 03:25 by MameeSmita Samae-Usoh
 • ประชาสัมพันธ์:โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ  ประจำปีการศึกษา 2558 ใน วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ เวลา 8.30 - 12.00 น. ทั้งนี้ได้เชิญ บริษัท AEC ENLIST CO.LTD  ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเว็ปไซด์การหางานผ่านสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมาให้ความรู้กับนักศึกษา  และเชิญรุ่นพี่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จมาให้แนวทางในการทำงาน  เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  เพื่อก้าวสู่โลกของการทำงานอย่างมั่นใจ ทั้งนี้จึงขอประชาสัพันธ์ว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกๆคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงก ...
  Posted 28 Oct 2015, 23:39 by MameeSmita Samae-Usoh
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 (SAUNIC 2015) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558 (SAUNIC 2015)
  Posted 11 Apr 2015, 00:47 by MameeSmita Samae-Usoh
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »
 

ประกาศล่าสุด