ประชาสัมพันธ์:ลงทะเบียนOnline ประจำภาคการศึกษา 2/2558

posted 29 Oct 2015, 03:25 by MameeSmita Samae-Usoh
คณะวิศวกรราศาสตร์ กำหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาทุกชั้นปีและทุกกลุ่มเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระหว่าง วันที่ 17 พฤศจิกายน - 1ธันวาคม 2558  ทั้งนี้หากเกินกำหนดดังกล่าวระบบลงทะเบียนจะล๊อคอัตโนมัติ  ทำให้นักศึกษาต้องดำเนินการเสียค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนด  ดังนั้นเพื่อความเรียบร้อยปราศจากปัญหาใดๆให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียน Online ตามช่วงเวลากำหนดดังกล่าวให้เรียบร้อยค่ะ


Comments