ข่าวนักศึกษา


โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ"

posted 28 Jan 2017, 03:36 by MameeSmita Samae-Usoh

     เนื่องจากสาขาวิชาฯได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและสำคัญของนักศึกษาด้านความรู้การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ"  โดยกำหนดจัดการอบรมวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (IE03) อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

posted 17 Oct 2015, 01:59 by MameeSmita Samae-Usoh   [ updated 17 Oct 2015, 02:04 ]


งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558  จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 และวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

    

โครงการพานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปีการศึกษา 2557

posted 19 Jun 2015, 19:11 by MameeSmita Samae-Usoh   [ updated 19 Jun 2015, 19:13 ]

โดยมีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน และมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ 4 ท่าน เดินทางไปไปศึกษาดูงาน ณ บริษัทสุรากระทิงแดง(1988) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 8 ม.5 ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

    
             

                 

              


             

   
        

                

โครงการอบรมวิชาการนักศึกษาและศิษย์เก่าด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

posted 19 Jun 2015, 01:41 by MameeSmita Samae-Usoh   [ updated 19 Jun 2015, 01:47 ]

หัวข้อ "การวางแผนการซ่อมบำรุงแบบทวีผลสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ"

โดยเชิญวิทยากรภายนอกชื่อ อาจารย์ปริญญา  ศรีสัตยกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งมีนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าร่วมโครงการทั้งศิษย์ปัจจุบัน จำนวน 41 คน รวมทั้งศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกจำนวน 12 คน


               

               


            สัมมนา "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน"

posted 11 Apr 2015, 00:24 by MameeSmita Samae-Usoh   [ updated 19 Jun 2015, 01:45 ]

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาภายใต้โครงการ "เตรียมวิศวกรไทยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน AEC" ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 7 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

     


1-5 of 5