โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ"

posted 28 Jan 2017, 03:36 by MameeSmita Samae-Usoh
     เนื่องจากสาขาวิชาฯได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและสำคัญของนักศึกษาด้านความรู้การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมคุณภาพสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ"  โดยกำหนดจัดการอบรมวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (IE03) อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
Comments