โครงการอบรมวิชาการนักศึกษาและศิษย์เก่าด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

posted 19 Jun 2015, 01:41 by MameeSmita Samae-Usoh   [ updated 19 Jun 2015, 01:47 ]
หัวข้อ "การวางแผนการซ่อมบำรุงแบบทวีผลสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ"

โดยเชิญวิทยากรภายนอกชื่อ อาจารย์ปริญญา  ศรีสัตยกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งมีนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการเข้าร่วมโครงการทั้งศิษย์ปัจจุบัน จำนวน 41 คน รวมทั้งศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกจำนวน 12 คน